Algemene voorwaarden Coachtraject

1)    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Topwaarts Coaching & Training, hierna te noemen “coach” en de gecoachte. De voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het coachtraject.

2)    De duur van een coachtraject is afhankelijk van de behoefte van de gecoachte. Een coachsessie duurt één uur of anders in overleg.

3)    In de overeenkomst genoemde tarieven zijn inclusief BTW en kosten van het coachtraject. Na ieder coachgesprek ontvangt de gecoachte een betalingsverzoek. Betaling van dit verzoek is  binnen 14 dagen.

4)    De tijdstippen en manier van coachen stellen wij in overleg vast.

5)    Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject blijven eigendom van Topwaarts Coaching & Training. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik van de opdrachtgever zal dit achteraf apart worden gefactureerd als verkoop van materialen.

6)    Het coachtraject wordt zeer vertrouwelijk behandeld.

    • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten van de coach
    • Voorzover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voorzover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, worden bijzonderheden aangaande de gecoachte  en de aard en omvang van zaken die onderwerp van het coachtraject zijn, niet naar buiten gebracht. Uitsluitend met toestemming van de gecoachte.
    • Over eventuele rapportages en evaluaties aan de werkgever zal vooraf overleg plaatsvinden met de gecoachte (indien van toepassing).
    • Mocht de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder mijn werkterrein/deskundigheid vallen, dan attendeer ik u daarop en u zonodig doorverwijzen. De consequenties daarvan voor het traject wordt in overleg vastgesteld.

7)    De coach behoudt zich het recht voor de afgesproken coachdoelen in het belang van het traject te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen, dan worden in overleg met alle betrokken partijen nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.

8)    De gecoachte is als onderdeel van het proces verplicht huiswerkopdrachten te maken en deze volgens de aanwijzing van de coach naar beste vermogen uit te voeren.

9)    De coach geeft geen adviezen over te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de gecoachte, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de gecoachte te ondersteunen. De gecoachte blijft te allen tijde verantwoordelijk voor diens gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor te nemen of al genomen besluiten of veranderingen in het leven van de gecoachte.

10)    Dit traject leidt slechts tot een inspanningsverplichting van de coach om zijn verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen gemeten van de coach kan worden verlangd.

11)    Een coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de gecoachte. Bij annulering binnen die termijn brengen wij kosten van het gesprek voor de geplande tijdsduur in rekening.
Bij overmacht, bijvoorbeeld ziekte of andere omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is, worden geen kosten in rekening gebracht.
De coach behoudt zich het voor om afspraken te verzetten, als dit noodzakelijk mocht zijn voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden.